Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Historie obce

Vloženo: 13. října 2008

První zprávy o obci pocházejí ze 14. století, kdy byla součástí malešovského panství. Při založení kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře je kolem roku 1310 zmiňován i Bořita z Košic. Uprostřed obce dominuje farní kostel, zasvěcený Narození Panny Marie. Poprvé zmiňován roku 1350, roku 1362 jako kostel farní. Nejstarší částí kostela je presbytář a loď, podle úzkého okénka s půlkruhovým ukončením na východní straně presbytáře bývá datován do poloviny 13. století, kdy se kostely podobného půdorysu začaly stavět (v okolí např. Malejovice, Žíšov). Z původní stavby se kromě úzkého okénka v presbytáři za oltářem nejspíš dochoval i hrotitý portál, jímž se vstupuje do lodi z podvěží. Původní nejspíš bude i vítězný oblouk mezi lodí a presbytářem a snad i klenba nad presbytářem, z níž byla osekána původní žebra typická pro gotickou klenbu. 

                                                                                                kostel_web.jpg
 V 16. století byla přistavěna mohutná věž, která dle literatury byla snížena v roce 1892. Do věže se vstupuje od západu bohatým pozdně gotickým hrotitým portálem s letopočtem 1563 (1503?), který datuje výstavbu věže. Sakristie pochází z roku 1822, přístavba stála 600 zlatých. Ve zvonici věže jsou dva zvony z 15. století. Na masivních dubových dveřích do lodi kostela je vysekán otvor - prý pozůstatek z někdejších švédských válek.    

Po husitských válkách patřil kostel utrakvistům, v 16. století evangelíkům nebo bratrským. Matriky zde byly vedeny od roku 1784, v polovině 19. století (1857) se Košický kostel stal znovu farním kostelem. 

kostel2_web.jpg
Poblíž kostela se tyčí dvě mohutné lípy, vysázené 24.4. 1854 na počest zasnoubení císaře Františka Josefa I. Naproti kostelu stojí budova bývalé obecné školy z roku 1912. Před ní na stejném místě stávala dřevěnná budova školy, postavená v roce 1812, nejprve jako jednotřídní. Dvě třídy jsou tu od roku 1827, pak je škola rozšířena a od roku 1887 jsou tu třídy tři. Školu navštěvuje až 170 dětí, z Košic, Albrechtic, Rozkoše a Nepoměřic. Od roku 1848 byla vedena pamětní kniha školy (roku 1960 převezena do Nepoměřic). Roku 1909 je zřízena škola v Nepoměřicích, do Košic dochází už jen místní a děti z Albrechtic. Po druhé světové válce navštěvovalo školu 15 - 20 dětí. Vyučování ve škole bylo ukončeno v roce 1953. Po několika letech byla budova školy upravena na mateřskou školu. Do obce, jako první v širokém okolí, byla v roce 1926 zavedena elektřina. Dnes jsou Košice třetí nejmenší samostatnou obcí (od r. 1994) v kutnohorském okrese. 

 

 

 

 

 

 

Galerie